Oświadczenie w sprawie ochrona danych

 

SBS Deutschland GmbH przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych zawartych w federalnej ustawie o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) oraz innych niemieckich przepisów szczególnych regulujących kwestie ochrony danych, takich jak ustawa o mediach elektronicznych (Telemediengesetz) i umowa państwowa dotycząca działalności nadawczej (Rundfunkstaatsvertrag).
Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów sprawuje pełnomocnik SBS Deutschland GmbH ds. ochrony danych, pani dr Heidrun Freund, h.freund@datenschutzkompetenz.de.

Dostęp do serwerów internetowych jest rejestrowany wyłącznie anonimowo. Rejestrowany jest tylko fakt dostępu oraz wywołany dokument. SBS Deutschland GmbH nie odwołuje się do osoby użytkownika. Dane z rejestru są przechowywane przez 90 dni, a następnie usuwane.
Nie stosuje się ciasteczek (poza aktywnymi sesjami i danymi dotyczącymi pojazdów), apletów Javy ani kontrolek Active-X.

Polityka ochrony danych
 
SBS Deutschland GmbH respektuje i chroni Państwa prywatność, przestrzegając następujących warunków:

  • Zabezpieczamy Państwa dane przed niedozwolonym dostępem za pomocą wszelkich dostępnych nam środków.
  • Przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane tylko wewnątrz firmy SBS Deutschland GmbH. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowią nasi usługodawcy, którym dane te są potrzebne w celu realizacji zamówienia (np. przedsiębiorstwo transportowe, któremu zlecono dostawę, czy instytucja kredytowa, której powierzono realizację płatności). W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony jedynie do niezbędnego minimum.
  • Przysługuje Państwu daleko idące prawo do żądania informacji odnośnie Państwa danych przechowywanych przez nasze przedsiębiorstwo.
  • Pozostawiamy Państwu decyzję o tym, czy będziemy mogli wykorzystywać Państwa dane dla celów marketingu bezpośredniego lub do innych celów.
  • Podejmujemy odpowiednie działania mające zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Państwa dane są skrupulatnie chronione przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych dotyczy wszystkich stron internetowych, za które odpowiedzialność ponosi SBS Deutschland GmbH. Strony internetowe mogą zawierać odnośniki (ącza) do stron innych przedsiębiorstw i organizacji, przy czym niniejsze oświadczenie nie obejmuje ich stron internetowych.

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych.